Koordinator Specijalističkog centra: prof. dr Nikola Stojanović

Dr Nikola Stojanović je diplomirao na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina 2002. godine. Na istom fakultetu 2007. godine stiče diplomu magistra stomatoloških nauka i završava specijalizaciju iz bolesti zuba i endodoncije. Doktorsku tezu koja se odnosi na ispitivanje mikrobioloških i kliničkih efekata različitih intrakanalnih medikamenata u endodontskoj terapiji odbranio je 2011. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Zaposlen je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu u zvanju vanrednog profesora na Katedri za dentalnu patologiju. Takođe, na Medicinskom fakultetu obavlja funkcije pomoćnika dekana i koordinatora studijskog programa Stomatologija. Predsjednik je Izvršnog odbora Komore doktora stomatologije Republike Srpske. Do sada je objavio preko 40 radova u internacionalnim i nacionalnim časopisima sa recenzijom, od čega 9 na SCI listi, i prikazao preko 60 radova na međunarodnim i nacionalnim konferencijama. Autor je knjige „Interseansna medikacija u endodontskoj terapiji“ i koautor jednog praktikuma. Urednik je stručnog časopisa DentalArt KDS i član uređivačkog odbora časopisa Stomatološki vijesnik i recenzent u domaćim i internacionalnim časopisima. Dobitnik je više priznjanja i nagrada od kojih i Nagrade za naučno-istraživački rad Komore doktora stomatologije RS. Održao je niz predavanja kao pozivni predavač u regionu, a njegovi primarni istraživački interesi su usmjereni ka ispitivanju endodontske mikrobiologije, patogeneze i liječenja periapeksnih lezija i ishoda endodontskog liječenja.

Glavna sestra: Jelisavka Mičić